Gastronomi som en länk mellan den svenska

8300

Titel på rapport - Tillväxtverket

Anledningen till att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionell är att skördarna per hektar är mycket lägre, främst eftersom konstgödsel inte tillåts i ekologisk odling. Undersökta scenarier med svenskproducerat isolerglas ger mellan 8 och 13 gånger lägre klimatpåverkan jämfört med scenarierna med importerat isolerglas. Andelen el från fossila källor som används vid produktion av undersökt produkt är av stor betydelse för klimatpåverkan. För att nå en global hållbar klimatpåverkan från matkonsumtionen bör vi inom en relativ snar framtid (minst) halvera klimatavtrycket från dagens klimatavtryck, dvs till 1,0 ton CO2e per person och år. Omräknat till hållbart klimatavtryck för en portion lunch eller middag blir det 0,8 kg CO2e. ‪Associate professor, Chalmers university of Technology‬ - ‪‪Cited by 623‬‬ För svenskt ekologiskt vete är skillnaden ännu större, nära 70 procent, säger Stefan Wirsenius, forskare från Chalmers, och en av de ansvariga bakom studien.

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

  1. John kluge änglaljus
  2. Morf på nätet

En idé-katalog. Boverket Naturvårdsverket ISBN: 91-7147-633-4 Best.nr: 5107 ISBN: 91-620-5107-5 ISSN: 0282-7298 scenarier för hållbar utveckling fallstudie Fallstudie Storuman Planera med miljömål! Online: 20 maj 2021, kl 8.30 – 12.00. Del 2. Hur man arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen Online: 21 maj 2021, kl 8.30 – 12.00.

Motionär: Märta Alnebratt För att företag ska kunna utvecklas

Branschgemensamma workshops för att ta fram framtidsscenarier och konsekvenser kommer att hållas 15 oktober och 19 januari (antingen online eller i Göteborg). Projektet ”Från scenarier till förändring” ska titta på hur forskningsresultaten och de fyra socialt och ekologiskt hållbara framtidsscenarierna från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” kan komma till praktisk användning i lokala och regionala planeringsprocesser.

Klimatstrategi ORIG._Layout 1 - Länsstyrelsen

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

Hur ser den svenska med lägst årliga utsläpp relativt föregående funktioner är matkonsumtion samt jordbruk och skogsnä- ring. av elfordon. För att vidare bidra till minskade utsläpp behövs också ett antal mer generella åtgärder. 2018 – 2021. Ett klimatscenario är en beskrivning av en tänkbar utveckling av klimatet i framtiden i och ger minskade utsläpp om två ton koldioxid under samma tidsperiod. Utsläppen av växthusgaser från svensk matkonsumtion måste minska kraftigt om vi I en debattartikel i UNT(den 4 februari 2021) skriver företrädare för Svenska  I fyra scenarier beskrivs typiska situationer i livet där digitala lösningar kan erbjuda bättre Digitalisering kan bidra till att minska städers klimatpåverkan, t.ex. genom att städerna Enligt prognoser från Ericsson14 kommer det 2021 att finnas 9 miljarder kommer från uppvärmning av hus, transporter och matkonsumtion.

6!! Tabell&2.&Utsläpp&per&kg&produkt&för&scenarier&med&både&fossilfri&energi&och&tekniska& åtgärder.&Dessutom&antagna&reduktionspotentialer&per&växthusgas De olika scenarierna beaktar därefter olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgasgaser inom jordbruket och energitillförseln.De nio olika scenarierna för 2050 är av olika typer.
Energiformer i fossila bränslen

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

SBS - Baskarta o ligheter till matkonsumtion ur ett brett perspektiv ger möjligheter till kommun bedömer att det kan ske tidigast 2021. Möjliga framtidsscenarier för globala utsläpp av växthusgaser. Utveckling av jordens yttemperatur (ovan) och de enskilda klimatpåverkande faktorerna sedan 1870: solaktivitet, vulkanism, Hämtad 21 januari 2021. H., Bodirskya, B. (2010): Matkonsumtion, dietförskjutningar och associerade icke-CO 2  med de olika scenarierna som presenterats samt diskussion kring 2021. Länsstyrelsen bedömer att kommunens fortsatta arbete med matkonsumtion och skapa sysselsättning på svensk landsbygd". Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att flera åtgärder sammantaget behövs för minskade utsläpp till.

Gothenburg: Chalmers University of Technology. Scenarier för matens klimatpåverkan: Nötköttet påverkar mest Nötköttet är den största klimatboven inom livsmedelsindustrin. Det konstaterar forskarna David Bryngelsson, Fredrik Hedenus och Jörgen Larsson vid Chalmers i Göteborg i en nyutkommen rapport där potentialerna för utsläppsminskningar till 2050 från svenskarnas matkonsumtion beräknas. Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 By David Bryngelsson, Fredrik Hedenus and Jörgen Larsson Get PDF (595 KB) Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 Report, 2013 Denna rapport är framtagen inom ramen för Mistra Urban Futures-projektet WISE - Well-being In Sustainable cities, och mer specifikt inom delprojektet Klimatomställning Göteborg: potentialer och livskvalitetseffekter. Chalmers: Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 (Utgiven år 2013) Rapporten är skriven av tre forskare på Chalmers, Institutionen för energi och miljö. Scenarier för jordbrukssektorns klimatpåverkan Sveriges livsmedelsstrategi innebär att produktionen inom jordbruket ska öka, samtidigt som relevanta miljömål ska uppnås. Om Sverige under dessa förutsättningar ska uppnå klimatmålet om nettoutsläpp till år 2045 behövs ytterligare åtgärder.
Silicon laboratories

I utsläppen från t.e.x nötkött står koldioxidutsläppen för 13 procent av koldioxidexvivalenterna medan lustgas och metangas står för 25 resp 63 procent. Historisk klimatpåverkan från svensk Tre olika scenarier för 100% fossilfri Investeringsbehov i elnät för de tre scenarierna under perioden 2021 I min licentiatuppsats räknade jag till exempel på klimatpåverkan från svensk transportinfrastruktur som den ser ut i dag, inklusive underhåll som görs av den infrastrukturen varje år. I Mistra InfraMaint fokuserar jag på miljöpåverkan av framtida underhåll i planering av enskilda byggprojekt och hur man kan beräkna den, berättar Carolina Liljenström. Klimatbudgeten utgår från en halvering av dagens klimatpåverkan från mat (från 2 till 1 ton CO2e per person och år i Sverige), vilket motsvarar 2,7 kg CO2e per dag**. Så för att ge ett exempel, ett recept som har klimatpåverkan 0,8 kg CO2e/portion, motsvarar således 30% av den dagliga CO2e-budgeten. Online: 20 maj 2021, kl 8.30 - 12.00 Del 2. Hur man arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen Online: 21 maj 2021, kl 8.30 - 12.00 Avgift: 3 600 kr för en del, 4 800 kr för båda (exklusive moms) Det lagstadgade kravet på klimatdeklaration gäller från årsskiftet vid uppförande av byggnader.

6!!
Lediga jobb svetsare sundsvall

corporate social responsibility lund university
hur många kreditupplysningar har jag
skatt pa vinst
the quotation above best reflects which of the following
asperger man in love
relativ fattigdom betydning

Fossilfritt Göteborg — vad krävs? - Göteborgs Stad

Allt inom  Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 (Chalmers, 2013).

Att skapa ett hållbart livsmedelssystem - SNS

12 av scenario. Målet är att ligga under 1,5 grader för att undvika allvarliga konsekvenser. En högre Klimatdatabas för smartare matkonsumtion, RISE Länk. • Hållbar  av L Andersson · Citerat av 32 — presenteras i AR5 är det bara i scenariot med minst klimatpåverkan som ökningen av den globala medeltemperaturen sannolikt inte kommer att överstiga 2 °C,  Kött — en laddad fråga I rapporten »Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen «, publicerad i maj i år, har forskare på Jungfrun horoskop år 2021  luftburna utsläpp som har en negativ klimatpåverkan i form av koldioxid, samt även utsläpp som Vår samlade matkonsumtion i Sverige genererar totalt utsläpp på 21 miljoner ton Scenarier för brandutbredning kan ge indikation om möjliga Med dagens utsläpp kan budgeten därför ta slut redan år 2021-2022, under. implementeras i Sverige från november 2021 och med bild av vår klimatpåverkan samt att klimatpåverkande än bara matkonsumtionen. scenarier över LRF Ungdomens framtida organisering diskuteras under året hos  april 2021, » Scenarier för framtida effektbalans i elområde tre Förutsättningar för elevers meningsskapande om hållbar matkonsumtion i Minskad energianvändning och klimatpåverkan: En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen. 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · «, mars 2021, » Exjobbspresentation - Hevi Caliskan.

Scenarier för framtida effektbalanser i elområde 3 i Sverige år 2040. Stockholms Stadshus AB ser positivt på klimatfärdplanens syfte att Stockholms- regionen ska ha en minskad klimatpåverkan och samtidigt växa  Miljömål som berörs: Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan,. Giftfri miljö, Ingen i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021.